Informativni obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu

1. Registrirani korisnik ima pravo u roku od 14 (cetrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor.

2. Rok je prekluzivan i zapocinje teci od dana kada je korisniku, ili trecoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji cini predmet ugovora predan u posjed.

3. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektronickom poštom u obliku obrasca za jednostrani raskid ugovora.

4. U slucaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

5. Korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgadanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora. Prekoracenje ovog roka rezultira gubitkom prava na jednostrani raskid odnosno povrat placenog.

6. Troškove povrata proizvoda snosi korisnik.

7. Korisnik isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Clanak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštecenja, korištenje robe i slicno), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrdivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

8. Ukoliko je proizvod vracen neispravan, s vecim oštecenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplacenih sredstava.

9. Grid d.o.o. ce izvršiti povrat placenog tek nakon što mu proizvod bude vracen odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je proizvod na isti nacin na koji mu je dostavljen, poslao natrag.

10. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronicki ispuniti i poslati.

11. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit cemo Vam, bez odgadanja, elektronickom poštom.